Föreningen

Kulturfrämjandet är en inkluderande förening i Halland där alla är välkomna.

Tillsammans planerar vi vad vi ska göra. Gillar du skapande, slöjd, cosplay, lajv, spelkultur, teater, böcker eller något annat kul så är detta en förening för dig.
Vi vill också finnas extra mycket för dig som har NPF-diagnos, funktionsnedsättning eller någon svårighet. 

Välkommen att bli medlem!
Det kostar 200 kr och då får du vara med på allt vi gör!
Det går också att vara stödmedlem om man gillar vår verksamhet.

Här kan du läsa föreningens stadgar, det är föreningens regler.

Stadgar för Kulturfrämjandet – inkluderande förening.

§1 Föreningen

Föreningens namn är Kulturfrämjandet – inkluderande förening.
Föreningen har sitt säte Varberg men arbetar för hela Halland
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.
Föreningens syfte är att stötta medlemmarna i att påverka sin fritid, samt att vara en mötesplats för olika sorters kultur i hela Halland. 
Föreningen arbetar med likabehandling för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Bli medlem

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.
Medlem blir den som har anmält medlemskap till föreningen genom mejl eller under en föreningsträff.
Medlem är den som betalar medlemsavgift. Avgiftens storlek bestäms av årsmötet.
Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta i och rösta på årsmöten och kunna väljas till förtroendeuppdrag i föreningen (till exempel styrelse eller valberedning). 
Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Sluta vara medlem

Medlemskap avser kalenderår. Betalas ej medlemsavgiften, så avslutas medlemskapet. 
Den medlem som ej önskar vara medlem, kan säga upp sitt medlemskap genom att meddela styrelsen detta. 
Medlem som motarbetar föreningen eller bryter mot stadgarna kan uteslutas efter beslut av styrelsen. 

§4 Styrelsen

Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret.
Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som bestäms på årsmötet blir gjort.
Styrelsen ska bestämma vilka som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare. Styrelsen kan alltid gemensamt teckna firman.
Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer

Föreningen ska ha en eller två revisorer.
Revisorns uppgift är att granska föreningens ekonomi och styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.
Revisorerna väljs på årsmötet, och tillträder så fort mötet är slut.
En person som sitter i föreningens styrelse kan inte också väljas till revisor.

§6 Valberedning

Föreningen ska ha en valberedning.Valberedningen utses av medlemmarna på årsmötet och har till uppgift att föreslå personer som ska ingå i styrelsen samt revisorer.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. Valberedningen väljs på årsmötet och tillträder så fort mötet är slut.

§7 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen är närvarande på mötet och de enhälligt godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.
Om det finns särskilda skäl kan årsmötet hållas senare än den 31 mars, under förutsättning att medlemmarna godkänner det.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:

1) Mötets öppnande
2) Beslut om mötets giltighet
3) Val av mötets ordförande
4) Val av mötets sekreterare
5) Val av minst en person att granska protokollet efter mötet, samt vid behov vara rösträknare
6) Fastställande av röstlängd
7) Fastställande av dagordning
8) Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
9) Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
10) Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
11) Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12) Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
13) Beslut om årets verksamhetsplan
14) Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
15) Val av årets styrelse
16) Val av årets revisor(er)
17) Eventuellt val av årets valberedare
18) Mötets avslutande

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året och ska kallas på samma sätt som ett ordinarie årsmöte. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§8 Omröstningar

Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.
Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika har ordförande utslagsröst.

§9 Ändra stadgarna

Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte och om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla måste minst dubbelt så många rösta för ändringen, som de som röstar mot.

§10 Nedläggning

Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen vidare. 
Om föreningen läggs ned ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar när den läggs ned ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte. En ansvarig ska utses av årsmötet för att avsluta föreningens konton, säga upp eventuella avtal och sköta överföring av tillgångar.